/ Naujienos

PIRKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Projekto vykdytojams, pretenduojantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, aktualu susipažinti su 2018 m. balandžio 26 d. žemės ūkio ministro patvirtintais pirkimo taisyklių pagrindiniais pakeitimais. Taisyklės galioja neperkančiųjų organizacijų statusą turintiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

Pareiškėjai (paramos gavėjai), siekdami, kad jų išlaidos, patirtos įsigyjant investicijas, būtų finansuotos paramos lėšomis, privalo pirkimus atlikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos turi vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis (Projekto vykdytojo pirkimo taisyklės).

 

Daugiau principų

 

Neperkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus, privalo laikytis pirkimų principų, įtvirtintų Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse. Jei anksčiau buvo reikalaujama vadovautis lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principais, tai pakeistose taisyklėse nustatyta, kad atliekant pirkimus taip pat būtina laikytis ir proporcingumo bei abipusio pripažinimo principų.

 

NMA interneto skiltis „Projektų vykdytojų pirkimai“

 

Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis Nacionalinės mokėjimo agnetūros (NMA) interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Tiesa, jei pirkimas vykdomas pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“, pasiūlymas gali būti teikiamas ir raštu. Tačiau abiem atvejais jis turi būti pateiktas naudojant Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse patvirtintą pasiūlymo formą, be to, pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

 

Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse buvo patikslinta pasiūlymų teikimo tvarka.

 

Vykdant pirkimą, pasiūlymas pateikiamas NMA interneto svetainėje (nuostata netaikoma vykdant pirkimą derybų būdu). Jei pirkimas vykdomas pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“, pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas užklijuotame ir užantspauduotame (jei teikėjas turi antspaudą) voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir buveinė (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas).

 

Tačiau, jei pirkimas atliekamas numatant pasiūlymą vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalu nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o techninius pasiūlymo duomenis bei kitus dokumentus kitame užklijuotame voke, kai pirkimas vykdomas pagal priemonę „Rizikos valdymas“. Jei pasiūlymas teikiamas NMA svetainėje, teikiamas vienas el. vokas su kaina, kitas el. vokas su techniniais duomenimis. El. vokai NMA interneto svetainėje pateikiami vienu metu.

 

Vokai, teikiami ne NMA interneto svetainėje, turi būti įdėti į bendrą voką, vokas užklijuojamas. Teikiamo pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

 

Pirkimo dokumentai – lietuvių kalba

 

Projekto vykdytojas pirkimo dokumentus bei kitą su pirkimu susijusią informaciją turi pateikti lietuvių kalba. Svarbu tai, kad pareiškėjai (paramos gavėjai) dokumentus gali teikti ne tik paštu, per kurjerį, bet ir el. paštu, taip pat internetu, naudodamiesi ŽŪMIS sistema, ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

 

Dokumentai turi būti pateikiami su lydraščiu, įsegti į segtuvą arba skenuoti. Kiekviena dokumento kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Papildomai nereikia pateikti tų dokumentų, kurie buvo pateikti NMA interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.

 

Kvietime pateikti pasiūlymą, kuris skelbiamas NMA interneto svetainėje arba siunčiamas visiems į skelbimą atsiliepusiems tiekėjams, jei pirkimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Rizikos valdymas“, turi būti Projekto vykdytojo pirkimo taisyklių 1 priede nurodyta informacija. Informacija tiekėjams pateikiama lietuvių kalba (prireikus, gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas).

 

Lietuvių kalba turi būti pateikiamas tiekėjo pasiūlymas bei kita informacija, susijusi su pasiūlymu. Kai dokumentai parašyti kita kalba, reikia pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimus į lietuvių kalbą. 

 

Sutartis taip pat turi būti sudaryta lietuvių kalba, tačiau prireikus prie jos gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

 

Neįprastai mažos kainos apibūdinimas

 

Pakeistose Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse pateiktas naujas neįprastai mažos kainos apibūdinimas. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina laikytina neįprastai maža tada, kai pirkimo organizatoriaus ar komisijos vertinimu gali būti nepakankama tinkamam sutarties įvykdymui arba kai ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui suplanuotų lėšų, pasiūlymų kainų vidurkį.

 

Patikslinti terminai

 

Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse numatyta, jog vykdant derybas turi būti nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pasiūlymams pateikti (anksčiau buvo – 5 kalendorinės dienos).

 

Be to, atnaujintose taisyklėse pratęstas terminas pretenzijoms pareikšti. Kai pasiūlymą pateikia daugiau kaip vienas tiekėjas ir pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, sutartis su laimėtoju pasirašoma mažiausiai po 10 kalendorinių dienų (anksčiau buvo – po 5 darbo dienų). Per 10 kalendorinių dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminą tiekėjai pareiškėjui gali pateikti pretenziją, kuri turi būti išnagrinėjama, ir pagrįstas sprendimas dėl jos turi būti priimtas per 6 darbo dienas (anksčiau buvo – per 5 darbo dienas). Tiekėjas apie priimtą sprendimą turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tokiu atveju sutartis negali būti sudaroma anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų (anksčiau buvo – po 15 kalendorinių dienų) nuo rašytinio pranešimo apie sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo dienos.

 

Informacijos šaltinis: NMA