/ Naujienos

Parama verslui

PIRKIMŲ VYKDYMO SUPAPRASTINIMAS

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2017 m. kovo 29 d. buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Pirkimo taisyklės), kuriose nustatytos svarbios naujovės.

 

Apklausų vykdymo panaikinimas

 

Pirkimo taisyklių naujovė – jos bus taikomos tik tiems pirkimams, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 000 Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000 Eur be PVM.

Iki šiol naudoto pirkimo apklausos būdu pakeistose Pirkimo taisyklėse nebeliko, taigi pirkimai šiuo būdu nebeturės būti vykdomi nei žodžiu, nei raštu.

Projektų vykdytojams, norintiems įsigyti minėtų verčių prekes ar darbus, pirkimų vykdyti nebereikės – pakaks pateikti dokumentus, nurodytus konkrečios priemonės, pagal kurią kreiptasi paramos, įgyvendinimo taisyklėse. Dažniausiai tai yra trys komerciniai pasiūlymai, kurie būtini investicijos kainai pagrįsti.

 

Popierinių dokumentų mažinimas

 

Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) svetainės www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai (t. y. kvietimas pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, gauti tiekėjų pasiūlymai, susirašinėjimas ir pan.), kurie yra patalpinti pirkimų sistemoje, papildomai NMA nebeteikiami.

Pažymima, kad pirkimai derybų būdu turi būti vykdomi raštu, o pirkimui pasibaigus – visi popieriniai dokumentai turi būti pateikti NMA.

 

Taisyklės galioja tik naujai teikiamoms paraiškoms

 

Pakeistos Pirkimo taisyklės taikomos po įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. kovo 31 d., pateiktoms paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Taigi, paramos gavėjai, kurie  paraiškas teikė iki 2017 m. kovo 31 d. bei šiuo metu už paramos lėšas planuoja vykdyti investicijas, pirkimus turi atlikti vadovaudamiesi senąja tvarka, pagal iki kovo 31 d. galiojusias pirkimų taisykles: pirkimų procedūras reikia atlikti ir tiems prekių ir paslaugų pirkimams, kurių vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei darbų pirkimams, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM.

 

Informacijos šaltinis: NMA

Parama žemės ūkiui

NAUDOTI TRAKTORIAI – TARP TINKAMŲ INVESTICIJŲ JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

2017 m. birželio 7 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

 

Naujosios įgyvendinimo taisyklės aktualios visiems jauniesiems ūkininkams, ketinantiems nuo liepos 3 d. iki liepos 31 d. teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį. Taisyklėse numatyti keli svarbūs pakeitimai – keitėsi atrankos kriterijai bei kiti reikalavimai ir sąlygos gauti paramą.

 

Pareiškėjais pagal šią priemonę gali būti jaunesni nei 40 metų fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir turintys (arba įsipareigojantys įsigyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Atkreiptinas dėmesys, kad kaip ir pernai iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjui neleidžiama deklaruoti pasėlių.

 

Svarbu ir tai, kad naujose įgyvendinimo taisyklėse numatyta galimybė įsigyti naudotus traktorius, bet su sąlyga, kad įsigyjamas naudotas traktorius bus senesnis kaip 7 metų nuo pagaminimo datos ir jis nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų.

 

Nustatant tinkamų finansuoti išlaidų sąlygas, taisyklėse numatyta ir naujovė įsigyjantiems turtą išperkamąja (finansine) nuoma – tokiu būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

Taip pat numatyta, kad nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, bus tinkama finansuoti tik pareiškėjui pateikus šio juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

 

Papildytas ir pareiškėjo įsipareigojimų sąrašas, susijęs su turto draudimu, – įsigytų investicijų draudimas privalomas ir tuo atveju, kai realizavus, suvartojus ar netekus už paramos lėšas įsigyto biologinio turto atkuriamas buvęs biologinio turto vienetų skaičius.

 

Paraiškos – tik per ŽŪMIS

 

Kaip jau minėta, keitėsi ir atrankos kriterijai. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog nuo šiol papildomi balai bus skiriami bitininkystės sektoriui, – ankstesnėse taisyklėse to nebuvo numatyta.

 

Paramos suma vienam paramos gavėjui išliko ta pati – 40 000 Eur. Tačiau žinotina, kad paramos sutartys nebebus sudaromos, ir bus laikoma, kad projektas pradedamas įgyvendinti nuo sprendimo skirti paramą dienos.

 

Svarbu ir tai, kad artėjančiu paraiškų, teikiamų pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, surinkimo laikotarpiu numatyta paraiškas priimti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS.

 

 

Informacijos šaltinis: NMA

PASKELBTAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS PARAMAI INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS GAUTI

2017 m. gegužės 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones 2017 metų grafikas.

 

Pakoreguotame paraiškų priėmimo grafike buvo nustatytas paraiškų pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikimo laikotarpis. Paramos paraiškų bus laukiama nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki spalio 31 d.

 

 

Informacijos šaltinis: NMA

NUO 2017 METŲ – PIRKIMAI TIK NMA SVETAINĖJE

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių pakeitimai, kuriais nustatoma, kad apie vykdomą konkursą privaloma skelbti ir pirkimą vykdyti NMA interneto svetainėje. Išimtis taikoma tik priemonei „Rizikos valdymas“ – šios priemonės pareiškėjai apie pirkimus privalo skelbti spaudoje.

 

Informacija apie konkursą turi būti skelbiama svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.  Naudojantis svetaine, pasiūlymus privalės teikti ir tiekėjai.

 

Konkursą paramos lėšomis finansuojamoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti privaloma organizuoti tuo atveju, jei prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų – 145 000 Eur be PVM. Konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę.

 

Apklausa organizuojama tuomet, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, o darbų – lygi arba mažesnė nei 145 000 Eur be PVM, taip pat kitais taisyklėse numatytais atvejais. Organizuojant pirkimą apklausos būdu, tiekėjai gali būti apklausiami žodžiu, jei pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM. Jei pirkimo vertė viršija 28 962 Eur be PVM, tiekėjų apklausa turi būti atliekama raštu arba www.nma.lt.

 

Todėl projektų vykdytojus kviečiame informuoti jiems žinomus tiekėjus apie NMA sistemą, o tiekėjus – aktyviai registruotis. Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją, projektų vykdytojai gali pasinaudoti ir galimybe papildomai skelbti skelbimą spaudoje.

 

 

Informacijos šaltinis: NMA