/ Naujienos

ATNAUJINTOS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

Žemės ūkio ministro įsakymu gegužės 7 d. buvo patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklės.

 

Naujose taisyklėse patikslinti paraiškos vertinimo, papildomų dokumentų pateikimo terminai, nustatyti reikalavimai teikiantiems komercinius pasiūlymus, numatytas paramos lėšų išmokėjimo sąskaitų apmokėjimo būdu modelis, pakoreguota projektų ir paramos sutarties keitimo tvarka, patikslintos sankcijų taikymo nuostatos. Yra ir kitų pareiškėjams bei paramos gavėjams aktualių pakeitimų, su kuriais supažindiname.

 

Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas

 

Jeigu NMA dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos negali įvertinti paraiškos, ji kreipiasi į pareiškėją dėl papildomų duomenų pateikimo. Nuo šiol pareiškėjų bus prašoma pateikti tik tuos duomenis, kurių nėra valstybės registruose ar kitose informacinėse sistemose, arba duomenys nėra prieinami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).

 

NMA prašyme pateikti papildomus dokumentus ar papildomą informaciją nurodomas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Nauja yra tai, kad nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ar informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti NMA prašymą dėl termino pratęsimo. Terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų.

 

Jei pareiškėjas yra numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, kartu su paraiška jis turi pateikti paskolos galimybę patvirtinančius dokumentus, o iki KPP priemonės, pagal kurią teikė paraišką, įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino pareiškėjas turi pateikti paskolos suteikimo sutartį.

 

Galimybė atsiimti mokėjimo prašymą

 

Paramos gavėjui paramos lėšos mokamos, kai jis pateikia mokėjimo prašymus, laikydamasis sutartyje ar paraiškoje (jeigu sutartis nesudaroma) numatytų mokėjimo prašymų teikimo terminų. Nauja tai, kad paramos gavėjas turi galimybę mokėjimo prašymą atsiimti, išskyrus atvejus, kai jis yra informuotas apie mokėjimo prašymo trūkumus arba planuojamą patikrą vietą, arba per patikrą vietoje NMA nustato, kad paramos gavėjas nesilaiko tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų.

 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad galutinis mokėjimo prašymas bus įvertintas tik tada, kai paramos gavėjas kartu pateiks galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

Išlaidų apmokėjimas pagal  fiksuotus įkainius

 

Numatyta galimybė paramos gavėjui tinkamas išlaidas apmokėti supaprastinta tvarka pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas. Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos gali būti nustatyti keliais būdais: atsižvelgiant į reprezentatyvaus tyrimo rezultatus arba pagal kitų Europos struktūrinių ir investavimo fondų nustatytą ir Lietuvos Respublikoje taikomą supaprastintą išlaidų apmokėjimo schemą, taikomą panašiems projektams ir panašiems paramos gavėjams.

 

Svarbu paminėti, kad vieno projekto fiksuotoji (-osios) suma (-os) negali viršyti 100 000 Eur. Be to, šis išlaidų apmokėjimo būdas negali būti taikomas, jeigu projekto išlaidos patiriamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Paramos gavėjams, siekiantiems išlaidas finansuoti pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas, taikoma ir daugiau reikalavimų.

 

Patikslintas sąskaitų apmokėjimo būdas

 

Paramos lėšos paramos gavėjui gali būti išmokamos keliais būdais: išlaidų kompensavimo, išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, sąskaitų apmokėjimo bei kitais KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytais būdais.

 

Atnaujintose taisyklėse patikslintas paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai paramos lėšos išmokamos pagal mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, su mokėjimo prašymu paramos gavėjas neteikia išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, išskyrus nuosavo ar skolinto piniginio indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus. NMA, įvertinusi pateiktą mokėjimo prašymą, tinkamas finansuoti išlaidas perveda į paramos gavėjo banko sąskaitą. Tuo tarpu paramos gavėjas įpareigojamas per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo visiškai atsiskaityti su prekių ar paslaugų teikėjais ir taip pat informuoti NMA apie atsiskaitymo faktą bei pateikti išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

 

Neperkančiųjų organizacijų pirkimai – pagal atnaujintas taisykles

 

Pareiškėjai (paramos gavėjai), siekdami, kad jų išlaidos, patirtos įsigyjant investicijas, būtų finansuotos paramos lėšomis, privalo pirkimus atlikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos turi vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Atkreipiame dėmesį, kad balandžio pabaigoje pastarosios taisyklės buvo pakeistos.

 

Patikslinta projektų ir paramos sutarčių keitimo tvarka

NMA gali leisti keisti projektą ir (arba) sutartį keliais atvejais – kai būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, kai keičiamos paramos sumos tarp paramos dalių (mokėjimo prašymų), kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje paramos paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją. Tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai yra šie:

  1. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės techninių parametrų;
  2. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės komplektacijos;
  3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, kuri skirta tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;
  4. kelios tos pačios kategorijos tinkamos finansuoti išlaidos keičiamos į vieną tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, skirtą numatytoms funkcijoms, kurios yra tarp anksčiau patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų, atlikti.

Tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimas leidžiamas neribotai pagal 1-ame punkte nurodytą keitimo rūšį. Tuo tarpu 2–4 punktuose nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų keitimų rūšis galima keisti vieną kartą pagal vieną iš keitimų rūšių. Tačiau jei projekte numatyta vykdyti statybas, investicijas galima keisti kelis kartus pagal visas 1–4 punktuose išvardintas tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimų kategorijas.

 

Patikslinti reikalavimai teikiamiems komerciniams pasiūlymams, kai paramos gavėjas prašo leisti keisti projekto tinkamas finansuoti išlaidas. Kartu su prašymu pateikiamuose trijuose lygiaverčiuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyti investicijos techniniai parametrai neturi skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų.

 

Numatytos sąlygos paramos gavėjui perleisti savo įsipareigojimus arba teises tretiesiems asmenims. Tai galima padaryti šiais atvejais:

  • kai įsipareigojimų ir teisių perleidimas būtinas ir nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių, patvirtintų Sankcijų metodikoje;
  • kai įsipareigojimus ir teises perimantis trečiasis asmuo atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, jam skiriama ne mažiau atrankos balų, negu buvo skirta teises perleidžiančiam paramos gavėjui paramos paraiškos vertinimo metu, taip pat prisiima visus įsipareigojimus;
  • kai įsipareigojimus ir teises perleidžiantis paramos gavėjas neturi įsiskolinimų NMA, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai.

 

Galimybė ištaisyti pažeidimą

 

Numatyti atvejai, kai sankcijos pareiškėjams (paramos gavėjams) nėra taikomos. Kai pažeidimas yra padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinių aplinkybių, nurodytų Sankcijų metodikoje, ir pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo NMA, sankcijos netaikomos.

 

Taip pat paramos gavėjui numatyta galimybė ištaisyti pažeidimą. Jeigu NMA nustato reikalavimų nesilaikymo faktus, kuriuos galima ištaisyti, juos užfiksuoja, paramos mokėjimas gali būti sustabdomas. Jei paramos gavėjas per nustatytą terminą ištaiso pažeidimą, paramos mokėjimas gali būti atnaujinamas. Taisyti pažeidimą jis gali ne ilgiau kaip 3 mėn., o paramos mokėjimas gali būti atnaujinamas tik po to, kai paramos gavėjas NMA pateikia dokumentus, įrodančius, jog nustatyti reikalavimų nesilaikymo faktai buvo ištaisyti. Paramos gavėjui nepateikus šių įrodymų, NMA priima sprendimą dėl pažeidimo tyrimo ir sankcijų skyrimo.

 

Informacijos šaltinis: NMA