/ ES paramos priemonė "E – VERSLAS LT"

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas bei vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip pat sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumo didėjimui.

 

Remiamos veiklos – kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginės projekto veiklos vykdymo prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

 

Pareiškėjai – MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur; MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

 

Paramos dydis: kvietime numatyta skirti 4 500 000 mln. Eur paramos. Didžiausia finansavimo suma – iki 35 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 60% visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2015.10.29

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais