/ ES paramos priemonė „PROCESAS LT“

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.

 

Remiamos veiklos – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ.

 

Pareiškėjai – MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur; MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

 

Paramos dydis – didžiausia finansavimo suma – iki 70 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50 % visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2016.01.14

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais