/ Naujienos

Parama verslui

JURIDINIŲ ASMENŲ POPIERINIUS PAŽYMĖJIMUS PAKEITĖ ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS REGISTRO IŠRAŠAS

Nuo 2012 m. spalio 7 d. įsigaliojo Vyriausybės priimtas nutarimas, kuris pripažino netekusiais galios juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimus ir jų dublikatus. Šis Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimas nustato, kad juridinių asmenų turimi pažymėjimai neteko juridinės galios, t. y. minėti asmenys negalės jų teikti valdžios institucijoms, notarams, verslo partneriams ar kitiems asmenims, siekdami patvirtinti juridinio asmens, filialo ar atstovybės įregistravimą ar jų registravimo duomenis.

 

Šis Vyriausybės nutarimas yra natūrali tąsa anksčiau Vyriausybės priimtų Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo, pagal kuriuos, įregistravus naują juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, nebeišduodamas popierinis registravimo pažymėjimas.

 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įregistravęs juridinį asmenį, filialą ar atstovybę arba pakeistus duomenis, registro tvarkytojas suformuoja ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu aktualų elektroninį sertifikuotą registro išrašą. Juridiniam asmeniui suteikiama prieiga (prieigos raktas) prie elektroninio sertifikuoto registro išrašo. Įregistravus juridinį asmenį elektroninis sertifikuotas registro išrašas išduodamas neatlygintinai. Juridinio asmens prašymu elektroninis sertifikuotas registro išrašas taip pat išduodamas neatlygintinai, kai įstatymų nustatytais atvejais Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateiktas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, o kiti registre kaupiami duomenys, dokumentai ir informacija nepasikeitė.

 

Duomenis ir informaciją apie juridinį asmenį Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje turi teisę neatlygintinai patikrinti bet kuris suinteresuotas asmuo, kuriam prieigos turėtojas yra sudaręs galimybę pasinaudoti juridinio asmens prieigos raktu.

 

Taigi, elektroninis sertifikuotas išrašas pakeitė Juridinių asmenų registre registruojamų asmenų registravimo pažymėjimus. Elektroninis sertifikuotas išrašas yra oficialus dokumentas, turintis tokią pačią teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas, todėl tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto Juridinių asmenų registro išrašo. Elektroninį sertifikuotą išrašą gali įsigyti ir anksčiau registruotų įmonių ir organizacijų atstovai.

 

Informacijos šaltinis: LR Teisingumo ministerija

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ "PROCESAS LT"

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) nuo birželio 8 d. vėl priimamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonės „Procesas LT“ paraiškos. Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų, išskyrus personalo valdymo sistemas, diegimu įmonėse.

 

„Verslo įmonės galės patobulinti savo veiklas, išplėsti verslo galimybes įdiegdamos valdymo sistemas ar šiuolaikiškus vadybos metodus,“ – teigia priemonės vertinimą kuruosiantis LVPA Verslo projektų valdymo skyriaus vyresnysis projektų vadovas Linas Žukauskas.

 

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys ar užsienio įmonių filialai, veikiantys ne mažiau kaip vienerius metus, kurių metinės pajamos pagal pateiktus paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 500 000 Lt. Bendra kvietimo suma yra 7 mln. Lt. Dėl finansavimo besivaržančios įmonės gali tikėtis iki 300 000 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos.

 

Paraiškas galima teikti iki 2012 m. rugpjūčio 22 dienos 17:00 valandos. Jei paraiškų teikėjai savo paraiškas siunčia registruotu laišku, jos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau, kaip iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. 24:00 val. 

 

Informacijos šaltinis: LVPA

Priemonei "Intelektas LT+" skirta dvigubai daugiau lėšų

LR Ūkio ministerija dvigubai padidino – nuo 60,66 mln. litų iki 121,17 mln. litų – priemonės "Intelektas LT+" trečiojo kvietimo ES struktūrinių fondų lėšų sumą.

 

Paraiškų pateikimo terminas nepakito, jos priimamos iki gegužės 31 dienos.

 

Paraiškų teikėjų prašoma finansavimo suma viršijo maksimalią šiai priemonei skirtą sumą. Vidutinis trečiojo kvietimo prašomo finansavimo dydis – 2,1 mln. litų. Ūkio ministro Rimanto Žylio teigimu, susidomėjimas šia priemone ir siekimas didinti ekonomikos augimą paskatino padvigubinti skiriamų lėšų sumą, kad daugiau įmonių turėtų galimybę investuoti į mokslinius tyrimus, vystyti technologinę plėtrą.

 

LVPA direktorė Diana Vilytė taip pat džiaugiasi padidinta paramos suma ir tikisi aiškaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo, inovatyvių ir prasmingų projektų.

 

Šiuo metu yra užregistruotos 32 paraiškos, kuriomis prašoma 67,3 mln. litų ES struktūrinių fondų finansavimo. Pagal LVPA jau pateiktus projektus, Lietuvos įmonės planuoja kurti arba atsinaujinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą lazerinės technologijos, duonos ir konditerijos pramonės įrenginių, mikrobiologinių nuotekų ir vandens valymo, informacinių sistemų, skirtų viešajam sektoriui valdyti, ortopedinių prietaisų ir kitose srityse.

 

Informacijos šaltinis: LVPA

BAIGTOS VERTINTI PRIEMONĖS "E-VERSLAS LT" TREČIOJO KVIETIMO PARAIŠKOS

Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) praneša, jog pasibaigė priemonės “E-verslas LT" trečiojo kvietimo projektų atranka. Šiam kvietimui buvo skirta 15,3 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.
 
Priemonės lėšomis numatoma finansuoti veiklas, susijusias su įmonių investicijomis į turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas.
 
Kvietimo metu buvo gautos 195 paraiškos už 23 mln. Lt. Projektų atrankos metu buvo atrinktos 135 paraiškos, bendra prašoma paramos suma, atliktus vertinimą, sudaro 11 mln. Lt.
 
Informacijos šaltinis: LVPA

BAIGTOS RINKTI PRIEMONĖS "NAUJOS GALIMYBĖS" TREČIOJO KVIETIMO PARAIŠKOS

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) informuoja, kad baigėsi trečiasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę  "Naujos galimybės".  Negalutiniais duomenimis pateiktos 237 paraiškos, bendra prašoma finansuoti suma – 27,1 mln. Lt. Šio priemonės kvietimo projektų finansavimui numatyta skirti 50 mln. Lt.

 

Tarp paraiškas pateikusių įmonių: maisto prekių gamintojai, spaustuvės, alkoholinių gėrimų gamintojai, meninės keramikos įmonė, elektroninių prietaisų, automobilių įrangos gamintojai ir kt. Priemonės „Naujos galimybės“ tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

 

Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamos veiklos: įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju papildomai ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą; gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, bei paslaugų sertifikavimas. 

 

Informacijos šaltinis: LVPA

PATVIRTINTAS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PATEIKIMO 2012 METAMS GRAFIKAS

Žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-918 patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones pateikimo 2012 metams grafikas:

  • paraiškų pagal priemonę "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.05.31;
  • paraiškų pagal priemonę "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.04.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.05.31;
  • paraiškų pagal priemonę "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.06.01 iki 2012.07.31;
  • paraiškų pagal priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį (trumpos rotacijos želdinių įveisimas) surinkimo terminas – nuo 2012.07.02 iki 2012.08.31.

Parama žemės ūkiui

Keičiasi paramos jauniesiems ūkininkams teikimo taisyklės

Šiemet parama jauniesiems ūkininkams bus teikiama tik gyvulininkystės ūkiams įkurti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Tokias naujas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" įgyvendinimo taisykles patvirtino Žemės ūkio ministerija.

 

Taisyklėse numatyta, kad pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, nuosavybės teise turės valdyti ne mažesnį kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą. Paramos gavėjai projekto kontrolės laikotarpiu turės didinti turimų sutartinių gyvulių skaičių (SGV): kontrolės laikotarpio pabaigoje, paramos gavėjui priklausančių SGV skaičius, tenkantis 1 ha pareiškėjo valdomų ŽŪN, negalės būti mažesnis kaip 0,5.  

 

Taisyklėse patvirtinti šie nauji projektų pirmumo kriterijai:

  • valda perimta pagal programos priemonę  "Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos";
  • 2012 m. sausio 1 d. buvo laikomas didesnis SGV, tenkančių 1 ha ŽŪN, už kuriuos skiriama parama, skaičius;
  • pareiškėjas turi žemės ūkio ar veterinarijos srities profesinį, aukštąjį neuniversitetinį ar aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo buvo išvykęs į užsienį ir savo išvykimą deklaravo Migracijos tarnyboje ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ne daugiau kaip 3 paskutinių metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
  • ūkis kuriamas tik nuosavoje žemėje.
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad priemonei  "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" jau išmokėta 97 proc. lėšų, jai įgyvendinti liko 6,4 mln. Lt. "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" buvo populiariausia KPP priemonė: iki 2012 m. vasario mėn. surinktos 2 357 paraiškos, o 2 164 pareiškėjai jau pasirašė sutartis. Per 2007-2013 m. laikotarpį jauniesiems ūkininkams suteikta apie 300 mln. litų parama. 
 

Informacijos šaltinis: ŽŪM