/ Naujienos

Parama verslui

MAŽINAMA ADMINISTRACINĖ NAŠTA DALIAI ES PARAMOS GAVĖJŲ

Alternatyvias veiklas vykdančių ūkininkų, įmonių ir gyventojų, užsiimančių ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse projektai, kuriems buvo skirta praėjusio laikotarpio kaimo plėtros parama, bus prižiūrimi trumpiau.

Sprendimas mažinti administracinę naštą pareiškėjams ir Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams buvo įtvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio valdymo komitete 2018 m. rugsėjo 19 d.

Buvo nuspręsta trumpinti projektų priežiūros laikotarpį iki 5 metų visiems, kuriems iki šiol buvo nustatytas 7 metų priežiūros laikotarpis.

Šis sprendimas taikomas projektams, teiktiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.

Dėl šio sprendimo minėtiems paramos gavėjams, jei pasibaigęs 5 metų kontrolės laikotarpis, nebereikės teikti metinių ataskaitų, visų kitų prie jų reikalingų pridėti dokumentų, o Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams nebereikės vykdyti šių ataskaitų vertinimo, vykti į patikras vietose.

 

Informacijos šaltinis: Žemės ūkio ministerija

 

„INVEGA“ KOMPENSUOS „FinBee Verslui“ PASKOLŲ PALŪKANAS

Nuo šiol sutelktinio finansavimo platformos „FinBee Verslui“ klientai galės pasinaudoti palūkanų kompensavimo lengvata ir susigrąžinti iki 95 proc. sumokėtų palūkanų imdami paskolas plėtrai. Tai numato sutartis, pasirašyta tarp UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) ir sutelktinio finansavimo platformos UAB „Finansų bitė verslui“.

 

„Teikdami įvairias finansines paslaugas ir paskatas, siekiame sudaryti smulkiajam ir vidutiniam verslui kuo daugiau  galimybių ir sukurti kuo palankesnes sąlygas gauti finansavimą, – teigia „Invega“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. Palūkanų kompensavimas „FinBee Verslui“ sutelktinių paskolų platformos klientams – tai realus ir konkretus žingsnis, leidžiantis verslui sumažinti paskolos kainą. Šiuo pavyzdžiu kviečiame ir kitus sutelktinio finansavimo platformų operatorius pasirašyti sutartis dėl galimybės kompensuoti palūkanas savo verslo klientams“.

 

Palūkanų kompensavimo priemone galės pasinaudoti visi platformos „FinBee Verslui“ klientai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą ir imantys investicines paskolas. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse veiklą užregistravę verslininkai galės susigrąžinti nuo 50 iki 80 proc., o kitų savivaldybių – iki 95 proc. sumokėtų palūkanų sumos. Palūkanos bus kompensuojamos ne ilgesnį kaip 3 metų periodą. Maksimali metinė kompensuojamų palūkanų norma negalės viršyti 7 proc. Paraiškas palūkanoms kompensuoti sutelktinių paskolų gavėjai galės teikti „Invegai“ iki 2020 m. spalio 31 d., o palūkanas numatoma kompensuoti iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 

„Verslo paskolų palūkanų kompensavimas yra dar viena gera žinia mūsų klientams ir visai smulkaus ir vidutinio verslo bendruomenei, – sako sutelktinio finansavimo platformos „FinBee Verslui“ vadovas Audrius Griškevičius. Sutelktinis finansavimas yra sparčiai populiarėjantis įmonių finansavimo būdas, tad palūkanų kompensavimas suteiks galimybę saugiai ir pigiai pasiskolinti dar didesniam Lietuvos įmonių skaičiui“.

 

Vien praėjusiais metais tarpusavio skolinimo platformos „FinBee Verslui“ paslaugomis pasinaudojo 133 įmonės, kurios pasiskolino 1,3 mln. eurų. Per šį laikotarpį platformoje nebuvo nė vienos daugiau nei 30 d. vėluojančios verslo paskolos. Iš viso nuo veiklos pradžios 2015 m. rugpjūtį iki 2017 metų galo tarpusavio skolinimo platformoje „FinBee“ fiziniai asmenys ir įmonės pasiskolino beveik 9,2 mln. eurų.

 

Sutelktinis finansavimas – pasaulyje sparčiai populiarėjantis lėšų surinkimo modelis, kai specialioje internetinėje platformoje viešai paskelbtą verslo idėją gali finansuoti visi platformoje užsiregistravę investuotojai. Šiuo metu šalyje veikia septyni Lietuvos banko patvirtinti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, kurie veikia kaip tarpininkai tarp paskolų gavėjų ir jiems skolinančių žmonių: tikrina besiskolinančiųjų kredito reitingą, istoriją, patvirtina arba atmeta paskolos paraišką. Sprendimą skolinti pinigus priima pats investuotojas, pasirinkdamas jam tinkamą rizikos ir galimos grąžos lygį.

 

Galimybė kompensuotis palūkanas sutelktinio finansavimo platformų vartotojams atsirado nuo šių metų sausio 29 d. ūkio ministrui papildžius jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ pareiškėjų sąrašą. Tikimasi, kad šis pakeitimas veiks kaip papildoma paskata šalies įmonėms ir verslininkams dar drąsiau planuoti verslo projektus ir pasinaudoti visiems prieinamais alternatyviais finansavimo šaltiniais.

 

2014–2020 m. laikotarpiu Ūkio ministerijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ tikslas – skatinti įmonių kūrimąsi ir plėtrą palengvinant kredito gavėjų finansinę naštą. Planuojama, kad iš viso pagal 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinamą jungtinę priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ bus paskirstyta daugiau kaip 32  mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

 

Informacijos šaltinis: INVEGA.LT

Parama žemės ūkiui

ATNAUJINTOS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

Žemės ūkio ministro įsakymu gegužės 7 d. buvo patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklės.

 

Naujose taisyklėse patikslinti paraiškos vertinimo, papildomų dokumentų pateikimo terminai, nustatyti reikalavimai teikiantiems komercinius pasiūlymus, numatytas paramos lėšų išmokėjimo sąskaitų apmokėjimo būdu modelis, pakoreguota projektų ir paramos sutarties keitimo tvarka, patikslintos sankcijų taikymo nuostatos. Yra ir kitų pareiškėjams bei paramos gavėjams aktualių pakeitimų, su kuriais supažindiname.

 

Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas

 

Jeigu NMA dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos negali įvertinti paraiškos, ji kreipiasi į pareiškėją dėl papildomų duomenų pateikimo. Nuo šiol pareiškėjų bus prašoma pateikti tik tuos duomenis, kurių nėra valstybės registruose ar kitose informacinėse sistemose, arba duomenys nėra prieinami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).

 

NMA prašyme pateikti papildomus dokumentus ar papildomą informaciją nurodomas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Nauja yra tai, kad nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ar informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti NMA prašymą dėl termino pratęsimo. Terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų.

 

Jei pareiškėjas yra numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, kartu su paraiška jis turi pateikti paskolos galimybę patvirtinančius dokumentus, o iki KPP priemonės, pagal kurią teikė paraišką, įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino pareiškėjas turi pateikti paskolos suteikimo sutartį.

 

Galimybė atsiimti mokėjimo prašymą

 

Paramos gavėjui paramos lėšos mokamos, kai jis pateikia mokėjimo prašymus, laikydamasis sutartyje ar paraiškoje (jeigu sutartis nesudaroma) numatytų mokėjimo prašymų teikimo terminų. Nauja tai, kad paramos gavėjas turi galimybę mokėjimo prašymą atsiimti, išskyrus atvejus, kai jis yra informuotas apie mokėjimo prašymo trūkumus arba planuojamą patikrą vietą, arba per patikrą vietoje NMA nustato, kad paramos gavėjas nesilaiko tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų.

 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad galutinis mokėjimo prašymas bus įvertintas tik tada, kai paramos gavėjas kartu pateiks galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

Išlaidų apmokėjimas pagal  fiksuotus įkainius

 

Numatyta galimybė paramos gavėjui tinkamas išlaidas apmokėti supaprastinta tvarka pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas. Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos gali būti nustatyti keliais būdais: atsižvelgiant į reprezentatyvaus tyrimo rezultatus arba pagal kitų Europos struktūrinių ir investavimo fondų nustatytą ir Lietuvos Respublikoje taikomą supaprastintą išlaidų apmokėjimo schemą, taikomą panašiems projektams ir panašiems paramos gavėjams.

 

Svarbu paminėti, kad vieno projekto fiksuotoji (-osios) suma (-os) negali viršyti 100 000 Eur. Be to, šis išlaidų apmokėjimo būdas negali būti taikomas, jeigu projekto išlaidos patiriamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Paramos gavėjams, siekiantiems išlaidas finansuoti pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas, taikoma ir daugiau reikalavimų.

 

Patikslintas sąskaitų apmokėjimo būdas

 

Paramos lėšos paramos gavėjui gali būti išmokamos keliais būdais: išlaidų kompensavimo, išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, sąskaitų apmokėjimo bei kitais KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytais būdais.

 

Atnaujintose taisyklėse patikslintas paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai paramos lėšos išmokamos pagal mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, su mokėjimo prašymu paramos gavėjas neteikia išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, išskyrus nuosavo ar skolinto piniginio indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus. NMA, įvertinusi pateiktą mokėjimo prašymą, tinkamas finansuoti išlaidas perveda į paramos gavėjo banko sąskaitą. Tuo tarpu paramos gavėjas įpareigojamas per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo visiškai atsiskaityti su prekių ar paslaugų teikėjais ir taip pat informuoti NMA apie atsiskaitymo faktą bei pateikti išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

 

Neperkančiųjų organizacijų pirkimai – pagal atnaujintas taisykles

 

Pareiškėjai (paramos gavėjai), siekdami, kad jų išlaidos, patirtos įsigyjant investicijas, būtų finansuotos paramos lėšomis, privalo pirkimus atlikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos turi vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Atkreipiame dėmesį, kad balandžio pabaigoje pastarosios taisyklės buvo pakeistos.

 

Patikslinta projektų ir paramos sutarčių keitimo tvarka

NMA gali leisti keisti projektą ir (arba) sutartį keliais atvejais – kai būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, kai keičiamos paramos sumos tarp paramos dalių (mokėjimo prašymų), kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje paramos paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją. Tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai yra šie:

  1. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės techninių parametrų;
  2. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės komplektacijos;
  3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, kuri skirta tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;
  4. kelios tos pačios kategorijos tinkamos finansuoti išlaidos keičiamos į vieną tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, skirtą numatytoms funkcijoms, kurios yra tarp anksčiau patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų, atlikti.

Tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimas leidžiamas neribotai pagal 1-ame punkte nurodytą keitimo rūšį. Tuo tarpu 2–4 punktuose nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų keitimų rūšis galima keisti vieną kartą pagal vieną iš keitimų rūšių. Tačiau jei projekte numatyta vykdyti statybas, investicijas galima keisti kelis kartus pagal visas 1–4 punktuose išvardintas tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimų kategorijas.

 

Patikslinti reikalavimai teikiamiems komerciniams pasiūlymams, kai paramos gavėjas prašo leisti keisti projekto tinkamas finansuoti išlaidas. Kartu su prašymu pateikiamuose trijuose lygiaverčiuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyti investicijos techniniai parametrai neturi skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų.

 

Numatytos sąlygos paramos gavėjui perleisti savo įsipareigojimus arba teises tretiesiems asmenims. Tai galima padaryti šiais atvejais:

  • kai įsipareigojimų ir teisių perleidimas būtinas ir nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių, patvirtintų Sankcijų metodikoje;
  • kai įsipareigojimus ir teises perimantis trečiasis asmuo atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, jam skiriama ne mažiau atrankos balų, negu buvo skirta teises perleidžiančiam paramos gavėjui paramos paraiškos vertinimo metu, taip pat prisiima visus įsipareigojimus;
  • kai įsipareigojimus ir teises perleidžiantis paramos gavėjas neturi įsiskolinimų NMA, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai.

 

Galimybė ištaisyti pažeidimą

 

Numatyti atvejai, kai sankcijos pareiškėjams (paramos gavėjams) nėra taikomos. Kai pažeidimas yra padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinių aplinkybių, nurodytų Sankcijų metodikoje, ir pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo NMA, sankcijos netaikomos.

 

Taip pat paramos gavėjui numatyta galimybė ištaisyti pažeidimą. Jeigu NMA nustato reikalavimų nesilaikymo faktus, kuriuos galima ištaisyti, juos užfiksuoja, paramos mokėjimas gali būti sustabdomas. Jei paramos gavėjas per nustatytą terminą ištaiso pažeidimą, paramos mokėjimas gali būti atnaujinamas. Taisyti pažeidimą jis gali ne ilgiau kaip 3 mėn., o paramos mokėjimas gali būti atnaujinamas tik po to, kai paramos gavėjas NMA pateikia dokumentus, įrodančius, jog nustatyti reikalavimų nesilaikymo faktai buvo ištaisyti. Paramos gavėjui nepateikus šių įrodymų, NMA priima sprendimą dėl pažeidimo tyrimo ir sankcijų skyrimo.

 

Informacijos šaltinis: NMA

PIRKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Projekto vykdytojams, pretenduojantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, aktualu susipažinti su 2018 m. balandžio 26 d. žemės ūkio ministro patvirtintais pirkimo taisyklių pagrindiniais pakeitimais. Taisyklės galioja neperkančiųjų organizacijų statusą turintiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

Pareiškėjai (paramos gavėjai), siekdami, kad jų išlaidos, patirtos įsigyjant investicijas, būtų finansuotos paramos lėšomis, privalo pirkimus atlikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jie yra perkančiosios organizacijos. Tuo tarpu neperkančiosios organizacijos turi vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis (Projekto vykdytojo pirkimo taisyklės).

 

Daugiau principų

 

Neperkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus, privalo laikytis pirkimų principų, įtvirtintų Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse. Jei anksčiau buvo reikalaujama vadovautis lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principais, tai pakeistose taisyklėse nustatyta, kad atliekant pirkimus taip pat būtina laikytis ir proporcingumo bei abipusio pripažinimo principų.

 

NMA interneto skiltis „Projektų vykdytojų pirkimai“

 

Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis Nacionalinės mokėjimo agnetūros (NMA) interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Tiesa, jei pirkimas vykdomas pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“, pasiūlymas gali būti teikiamas ir raštu. Tačiau abiem atvejais jis turi būti pateiktas naudojant Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse patvirtintą pasiūlymo formą, be to, pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

 

Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse buvo patikslinta pasiūlymų teikimo tvarka.

 

Vykdant pirkimą, pasiūlymas pateikiamas NMA interneto svetainėje (nuostata netaikoma vykdant pirkimą derybų būdu). Jei pirkimas vykdomas pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“, pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas užklijuotame ir užantspauduotame (jei teikėjas turi antspaudą) voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir buveinė (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas).

 

Tačiau, jei pirkimas atliekamas numatant pasiūlymą vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalu nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o techninius pasiūlymo duomenis bei kitus dokumentus kitame užklijuotame voke, kai pirkimas vykdomas pagal priemonę „Rizikos valdymas“. Jei pasiūlymas teikiamas NMA svetainėje, teikiamas vienas el. vokas su kaina, kitas el. vokas su techniniais duomenimis. El. vokai NMA interneto svetainėje pateikiami vienu metu.

 

Vokai, teikiami ne NMA interneto svetainėje, turi būti įdėti į bendrą voką, vokas užklijuojamas. Teikiamo pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

 

Pirkimo dokumentai – lietuvių kalba

 

Projekto vykdytojas pirkimo dokumentus bei kitą su pirkimu susijusią informaciją turi pateikti lietuvių kalba. Svarbu tai, kad pareiškėjai (paramos gavėjai) dokumentus gali teikti ne tik paštu, per kurjerį, bet ir el. paštu, taip pat internetu, naudodamiesi ŽŪMIS sistema, ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

 

Dokumentai turi būti pateikiami su lydraščiu, įsegti į segtuvą arba skenuoti. Kiekviena dokumento kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Papildomai nereikia pateikti tų dokumentų, kurie buvo pateikti NMA interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.

 

Kvietime pateikti pasiūlymą, kuris skelbiamas NMA interneto svetainėje arba siunčiamas visiems į skelbimą atsiliepusiems tiekėjams, jei pirkimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Rizikos valdymas“, turi būti Projekto vykdytojo pirkimo taisyklių 1 priede nurodyta informacija. Informacija tiekėjams pateikiama lietuvių kalba (prireikus, gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas).

 

Lietuvių kalba turi būti pateikiamas tiekėjo pasiūlymas bei kita informacija, susijusi su pasiūlymu. Kai dokumentai parašyti kita kalba, reikia pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimus į lietuvių kalbą. 

 

Sutartis taip pat turi būti sudaryta lietuvių kalba, tačiau prireikus prie jos gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

 

Neįprastai mažos kainos apibūdinimas

 

Pakeistose Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse pateiktas naujas neįprastai mažos kainos apibūdinimas. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina laikytina neįprastai maža tada, kai pirkimo organizatoriaus ar komisijos vertinimu gali būti nepakankama tinkamam sutarties įvykdymui arba kai ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui suplanuotų lėšų, pasiūlymų kainų vidurkį.

 

Patikslinti terminai

 

Projekto vykdytojo pirkimo taisyklėse numatyta, jog vykdant derybas turi būti nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pasiūlymams pateikti (anksčiau buvo – 5 kalendorinės dienos).

 

Be to, atnaujintose taisyklėse pratęstas terminas pretenzijoms pareikšti. Kai pasiūlymą pateikia daugiau kaip vienas tiekėjas ir pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, sutartis su laimėtoju pasirašoma mažiausiai po 10 kalendorinių dienų (anksčiau buvo – po 5 darbo dienų). Per 10 kalendorinių dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminą tiekėjai pareiškėjui gali pateikti pretenziją, kuri turi būti išnagrinėjama, ir pagrįstas sprendimas dėl jos turi būti priimtas per 6 darbo dienas (anksčiau buvo – per 5 darbo dienas). Tiekėjas apie priimtą sprendimą turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tokiu atveju sutartis negali būti sudaroma anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų (anksčiau buvo – po 15 kalendorinių dienų) nuo rašytinio pranešimo apie sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo dienos.

 

Informacijos šaltinis: NMA

 

PARAMOS GAVĖJAMS SANKCIJŲ APSKAIČIAVIMAS IR TAIKYMAS BUS AIŠKESNIS IR TEISINGESNIS

Atsižvelgdama į paramos gavėjų lūkesčius, Žemės ūkio ministerija pakeitė sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones metodiką. Nuo šiol sankcijų apskaičiavimas ir taikymas bus lengviau suprantamas paramos gavėjams.

 

Naujojoje metodikoje yra nustatyti sankcijų dydžiai už teisės aktų nuostatų pažeidimus dėl reikalavimų ir įsipareigojimų nesilaikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Pareiškėjui, paramos gavėjui ir partneriui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos, kitos poveikio priemonės. Tuo atveju, kai taikoma 100 proc. paramos sumažinimo ar paramos sumos susigrąžinimo sankcija, paramos sutartis nutraukiama.

 

Naujoji metodika, be redakcinio pobūdžio patikslinimų, buvo papildyta nuostatomis dėl pakartotinio pažeidimo nustatymo ir sankcijos skyrimo; išskirtinių aplinkybių ir jų sąrašo; mažareikšmio pažeidimo ir jo taikymo; sankcijų dydžių ir kitų nuostatų.

 

Sąžiningai dirbantiems dabar nebereikės nuogąstauti, kad vos suklydę gaus pačias griežčiausias sankcijas, nes bus labiau atsižvelgiama į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad  nesušvelninamos sankcijos už tyčinius ar piktybinius pažeidimus.

 

Jei bus nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, sankcijos bus sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotą sankciją. Jei bendra sankcijos suma bus mažesnė nei 100,01 Eur, bus skiriama 100,01 Eur sankcija. Jei bus nustatyta, kad vienas pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio padarytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos kitam pažeidimui padaryti, tų pažeidimų sankcijos nebus sumuojamos, o sankcija taikoma tik už tą pažeidimą, už kurį sankcija yra didžiausia.

 

Sankcijos nebus taikomos, jei pažeidimas bus padarytas dėl išskirtinių aplinkybių. Pareiškėjui reikės įrodyti dėl kokių aplinkybių (pvz., ligos, privalomosios karo tarnybos, gaisro, meteorologinių reiškinių, turėjusių didelį poveikį valdai, embargas ir kt.) jis negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Tačiau išnykus šioms išskirtinėms aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai ir partneriai privalės laikytis prisiimtų įsipareigojimų.

 

Metodikoje yra apibrėžti ir mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie neatneš žalos ES ar šalies biudžetui, bus padaryti netyčia ar neturės įtakos projekto tikslams pasiekti, todėl galės būti ištaisyti. Ištaisius šiuos mažareikšmius pažeidimus, sankcijos nebus taikomos.

 

Tačiau įstatymo ranka bus negailestinga tiems, kurie savo veikloje darys pakartotinius pažeidimus. Pažeidimo pasikartojimas bus nustatomas pagal tai, ar per visą 2014–2020 m. programavimo laikotarpį buvo nustatyta panašių to paties pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio pažeidimų, įgyvendinant tą patį projektą ar tokią pačią priemonę,  arba per pastaruosius ketverius metus buvo nustatyta panašių pažeidimų, įgyvendinant panašią 2007–2013 m. programavimo laikotarpio priemonę. Už pirmą kartą nustatytą pakartotinį pažeidimą nustatyta sankcija bus didinama 10 proc., už antrą kartą – 20 proc., o už trečią – 30 proc. ir t. t. 

 

Informacijos šaltinis: Žemės ūkio ministerija