/ Naujienos

Parama verslui

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „REGIO INVEST LT+“ NR. 2 IR NR. 3

Ūkio ministerija nuo 2016 m. lapkričio 9 d. iki 2017 m. kovo 10 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių investicijų priemonę „Regio Invest LT+“ Nr. 2 ir Nr. 3.

 

Priemonės „Regio Invest LT+“ Nr.2 ir Nr.3 finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos bus susijusios su moderniųjų technologijų diegimu, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti.

 

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir  paslaugų teikimo įmonės, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus. Partneriai negalimi.

 

Pareiškėjai iki 2017 m. kovo 10 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 1 500 000 Eur finansavimą.

 

 

Informacijos šaltinis: Ūkio ministerija

VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMAS NUO 2016-10-01 ( i.VAZ)

Nuo 2016-10-01 pradeda veikti išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema i.MAS, į kurią per šios sistemos posistemį i.VAZ Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiami važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, išrašomų gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys.

 

VMI privalomai turi būti teikiami važtaraščiai, jeigu atitinka visos šios sąlygos:

 

 1. kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik LR teritorijoje;
 2. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;
 3. yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo, gavėjo (gali būti tarp vežėjo, vežimo organizatoriaus ar kito įgalioto asmens).

 

Važtaraščio neprivaloma teikti VMI, kai:

 

 1. važtaraštyje nurodyti duomenys yra pateikti akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente, turinčiame akcizų informacinėje sistemoje suteiktą identifikacinį gabenimo dokumento numerį;
 2. gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, kuris užsiima žemės ūkio veikla, išauginti/išgauti žemės ūkio produktai, pervežami iš jų išauginimo/išgavimo vietų (išimtis netaikoma, pervežant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų);
 3. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;
 4. krovinio siuntėjas nėra PVM mokėtojas;
 5. krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio, už vykdant veiklą LR teritorijoje per metus, suma yra iki 45.000 Eur;
 6. gabenamas krovinys – LR muitinės prižiūrimos prekės.

 

Važtaraščių išrašymo procesas:

 

 1. parengiamas krovinys;
 2. ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas, išrašomas važtaraštis VMI sistemoje;
 3. VMI patvirtina, kad važtaraštis pateiktas, suteikdama jam registracijos numerį;
 4. krovinys išgabenamas;
 5. kai gavėjas gauna krovinį, vėliausiai per 5 darbo dienas turi būti pateikta VMI informacija apie krovinio gavimą.

 

Per 5 darbo dienas turi būti patikslinti važtaraščio duomenys VMI sistemoje, jeigu:

 

 1. krovinio gabenimo metu pasikeitė nurodytas gavėjas;
 2. krovinys nebuvo pristatytas nurodytam gavėjui, buvo sugrąžintas siuntėjui;
 3. krovinys nepajudėjo iš krovinio išsiuntimo vietos.

 

Važtaraščių teikimas elektroniniu būdu VMI:

 

 1. į i.VAZ pateikiant suformuotą dokumentą XML formatu;
 2. vedant informaciją tiesiogiai i.VAZ sistemoje;
 3. naudojantis žiniatinklio paslauga.

 

Važtaraščio duomenis VMI teikia važtaraščio rengėjas.

Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo pateiktų duomenų teisingumą, kaip numatyta Kelių transporto kodekse.

 

 

Informacijos šaltinis: VMI

 

PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) patvirtino Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles ir i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą.

 

PVM sąskaitų faktūrų duomenis į i.SAF posistemį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai privalo suvesti ir gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus VMI teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

 

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje. Registrus tvarkyti savo sistemose privalo ir ne PVM mokėtojai, gaunantys PVM sąskaitas faktūras.

Išrašomas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo – pardavėjas. Išrašomos PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų išrašymo datą.

Gaunamas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo – pirkėjas. Gaunamos PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą.

 

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys privalo būti pateikti VMI iki kito mėnesio 20 d., jei PVM apmokestinamasis asmuo teikia PVM deklaracijas kas mėnesį.

 

Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

 

 1. į i.SAF pateikiant suformuotą dokumentą XML formatu;
 2. vedant informaciją tiesiogiai i.SAF sistemoje;
 3. išrašant PVM sąskaitas – faktūras tiesiogiai i.SAF sistemoje;
 4. naudojantis žiniatinklio paslauga.

 

UAB „Octavus“ teiks klientų gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI nustatytu XML formatu.

 

 

Informacijos šaltinis: VMI

Parama žemės ūkiui